GDPR

Med omtanke om dina personuppgifter

Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

EMJ värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi infor- mera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vilka personuppgifter behandlar EMJ?

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontakt- uppgifter, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter av- ses alla åtgärders om vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering eller lagring.

När du anlitar EMJ oavsett om det rör bemanning, bygg eller fastighetsförvaltning kom- mer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto eller uppdrag hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra an- ledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler eller om du besökt något av våra events eller kontor. Informationen du lämnar kan vara till ex- empel ditt namn, dina kontaktuppgifter, kortnummer, annan ekonomisk information el- ler ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om din verksamhet som du uppgivit till oss.

Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar. Om du besöker nå- gon av våra hemsidor kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. kreditupplysningstjänster.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan beställer tjänster eller produkter för din räkning. Om du beställer tjänster eller produkter som någon annan är registrerad mottagare till eller om du representerar ett företag, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av relevanta bolag i EMJ-koncernen. Vi delar även uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. le- verantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personupp- giftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och EMJ ingår biträdesavtal med leverantören.

EMJ kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

  • Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning.
  • Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och bolagsuppgifter till gene- ralagenten för varumärke i ett reklamationsärende. Det är framförallt fråga om information som lämnas ut för att hantera återkallelser och garantiärenden och i vissa fall förekommer även att kontaktinformation utlämnas till dessa aktörer.
  • Vi kan även komma att lämna ut information till andra aktörer inom vissa pro- dukters auktoriserade nätverk för att nätverket ska kunna erbjuda kunder rätt tjänster och garantiåtaganden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina person- uppgifter sparar EMJ dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina upp- gifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstift- ning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från bransch- organ. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Om du ianspråktar våra tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.

I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direkt- marknadsföring under en tid uppdraget eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad av- talet rör är denna tid olika lång. EMJ kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga dina personupp- gifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss.

I de fall uppgifterna samlats in från tredjeman för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än EMJ har rätt till det och där klara regler eller rikt- linjer saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning inform- ation som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag vid reglering av skadeärenden.

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information t.ex. för skattskyldighet eller arbetsskydds och miljö ärenden.

Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners som är personuppgifts- ansvariga när du använder vissa av våra outsourcade tjänster och samarbetsavtal, eller information om du uppger när du tecknar försäkring eller finansiering med finans- eller

försäkringsbolag vilka vi samarbetar med. Dessa aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behand- ling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår be- handling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmark- nadsföring eller profilering.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa för- utsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personupp- giftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integri- tetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till EMJ men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig;

Dataskyddsombud:

© 2023 EMJ Service - Alla rättigheter förbehållna | E-post: info@emjservice.se, Tel: 08-41 00 98 98
läs om hur vi hanterar Personuppgifter / GDPR